فایل ورد اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشدي نهال هاي چاي آلوده به نماتد مولد زخم ريشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعيت نماتد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشدي نهال هاي چاي آلوده به نماتد مولد زخم ريشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعيت نماتد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشدي نهال هاي چاي آلوده به نماتد مولد زخم ريشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعيت نماتد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشدي نهال هاي چاي آلوده به نماتد مولد زخم ريشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعيت نماتد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشدي نهال هاي چاي آلوده به نماتد مولد زخم ريشه (Pratylenchus loosi) و مقدار جمعيت نماتد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :13

نماتد مولد زخم ریش (Pratylenchus loosi Loof, 1960)، مهم ترین عامل خسارت زای چای در ایران است که باعث ایجاد خسارت کیفی و کمی به محصول چای می شود، با توجه به اینکه درصد بالایی از کشت چای در ایران به صورت دیم است، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دوره های گوناگون آبیاری و متعاقب آن تنش خشکی بر فاکتورهای رشدی نهال های چای در دو نوع خاک با بافت لومی- شنی و لومی-رسی آلوده به P. loosi و مقدار جمعیت نماتد انجام گرفت. نهال های چای از کلون امیدبخش 100 در گلدان هایی با حجم 6000 سانتی مترمکعب حاوی خاک آلوده با تراکم جمعیت ک نماتد در گرم خاک کاشته شدند دوره های آبیاری به صورت 7، 21،14 و 28 روز و بدون آبیاری اعمال شدند. تیمارها در فضای باز ایستگاه تحقیقات چای شهید افتخاری فومن (فشالم) به مدت هشت ماه نگهداری شدند و مراقبت های معمول زراعی انجام شد. پس از این مدت نهال ها برداشت شدند و در هر واحد آزمایشی شاخص های رشدی از قبیل ارتفاع، وزن کل، وزن تر ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی و حجم ریشه اندازه گیری شد. شاخص های مربوط به نماتد، شامل مقدار جمعیت در خاک و ریشه نیز تعیین شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارها در شاخص های اندازه گیری شده با کدیگر اختلاف معنی دار آماری داشتند Pratylenchus loosi .در نهال های چای با دور آبیاری مطلوب 7 و 14 روز نسبت به دورهای آبیاری 21، 28 روز و بدون آبیاری تکثیر افت جمعیت نماتد در ریشه با مقدار حجم ریشه و وزن ریشه در دوره های گوناگون آبیاری نسبت کاملا مستقیم نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که علیرغم وجود جمعیت بالای نماتد در دورهای آبیاری 7 و 14روز نهال های چای آبیاری شده با این دوره های آبیاری نسبت به تیمارهای بدون آبیاری و 21 و 28 روز توانایی بیش تری در تحمل آلودگی و خسارت P. loosi داشتند، به گونه که تیمارهای 21 و 28 روز آبیاری با وجود دارا بودن کمترین مقدار جمعیت نماتد در ریشه، بیش ترین کاهش شاخص های رشدی را نشان دادند که می تواند بیانگر تاثیر نماتد حتی در جمعیت کم روی رشد نهال چای در شرایط تنش خشکی باشد که با کاهش رطوبت خاک تشدید می شود. در بافت لومی- شنی، مقدار جمعیت نماتد در ریشه و خاک نسبت به بافت لومی-رسی بیش تر بود. این بررسی مشخص کرد که در دورهای آبیاری 7 و 14 روز که تقریبا نیاز آبی گیاه چای فراهم می شود، نهال ها خسارت کمتری را نسبت به تیمارهایی که آب کمتری دریافت می کنند، متحمل می شوند.
كلید واژه: چای، نماتد مولد زخم ریشه، بافت خاک، تنش خشکی، شاخص های رشدی، دور آبیاری، Pratylenchus loosi

توضیحات بیشتر