فایل ورد بررسي عکس العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به بيماري بلايت باکتريائي با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum

لینک دانلود

فایل ورد بررسي عکس العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به بيماري بلايت باکتريائي با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عکس العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به بيماري بلايت باکتريائي با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عکس العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به بيماري بلايت باکتريائي با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عکس العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به بيماري بلايت باکتريائي با عاملXanthomonas citri pv. malvacearum :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :13

بلایت باکتریایی پنبه با عامل باکتریائی (malvacearum ex. X. axonopodis pv.) Xanthomonas citri pv. malvacearum از بیماریهای مهم قرنطینه ای درکشور محسوب می شود. درخصوص ارزیابی واکنش ارقام مختلف پنبه نسبت به این بیماری در شرایط گلخانه ای گزارش رسمی در دست نیست. برای این منظور از سه مرحله کوتیلدونی، گلدهی وغوزه دهی گیاه برای انجام این پژوهش استفاده شد. در بررسی اثر مایه زنی روی غوزه ها در شرایط آزمایشگاه (درون شیشه ای) از طرح کاملا تصادفی در4 تکرار و در بررسی اثر مایه زنی بر روی گیاهچه ها، غوزه ها و برگ ها در گلخانه از شش تکرار استفاده شد. زادمایه از مخلوط 5 جدایه در غلظت 106 سلول در میلی لیتر تهیه شد. جهت ارزیابی حساسیت برگ ها از سیستم هانتر و ارزیابی حساسیت غوزه ها به روش هیلاکس انجام شد. جهت آزمایش در مرحله گلدهی، برگ ها سه روز متوالی با سوسپانسیون باکتری محلول پاشی شدند. جهت تلقیح غوزه ها نیز از غوزه هایی که در سن سه هفتگی بودند استفاده شد. غوزه ها با سوزن استریل در دو ناحیه زخم و با پنبه آغشته به سوسپانسیون باکتری تلقیح شدند. برای هر یک از مراحل تلقیح روی پنبه ک شاهد در نظر گرفته شد. از آب مقطر استریل به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد از بین 8 رقم مورد مطالعه حساس ترین آنها، رقم بومی (از گونه (G. herbaceum و سه رقم سای اکرا، سیندوز و بختگان جزو مقاوم ترین ارقام بودند. نتایج مرحله غوزه دهی همسو با نتایج مرحله گلدهی بود. در هر دو آزمایش مقایسه میانگین داده ها نیز نشان داد اختلاف معنی داری بین همه ارقام جز سه رقم بختگان، سای اکرا و سیندوز وجود دارد.
كلید واژه: واکنش ارقام، پنبه، Xanthomonas malvacearum

توضیحات بیشتر