فایل ورد تاثير فرايند تصفيه بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن دو رقم زيتون بليدي و آربيکينا

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فرايند تصفيه بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن دو رقم زيتون بليدي و آربيکينا دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فرايند تصفيه بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن دو رقم زيتون بليدي و آربيکينا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فرايند تصفيه بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن دو رقم زيتون بليدي و آربيکينا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فرايند تصفيه بر خصوصيات فيزيکوشيميايي روغن دو رقم زيتون بليدي و آربيکينا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :13

مقدمه: روغن زیتون یکی از مشهورترین و باارزش ترین روغن های خوراکی می باشد که تقاضا و استفاده از آن به طور روزافزون افزایش می یابد. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثر تصفیه بر خصوصیات کیفی روغن زیتون بکر حاصل از دو رقم بلیدی و آربیکینا پرداخته شده است.مواد و روش ها: دو تیمار تصفیه (اول: بی رنگ و بی بو کردن در 50oC به مدت 30 دقیقه؛ دوم: بی رنگ کردن در 70oC و بی بو کردن در 135oCبه مدت 45 دقیقه) استفاده شد. ویژگی های دو رقم زیتون بلیدی و آربیکینا چون ابعاد، وزن، روغن، رطوبت، ترکیب اسیدهای چرب، اسیدهای چرب آزاد، پراکسید، دی ان و تری ان مزدوج، پلی فنل کل، زمان پایداری و رنگ بررسی گردید.یافته ها: با توجه به درصد رطوبت مشابه، روغن میوه کامل، هسته و گوشت دو رقم زیتون تفاوت معنی داری داشت (p<0.05). ترکیب اسیدهای چرب پس از تصفیه بدون تغییر بوده به استثنای نمونه بلیدی در تیمار دوم تصفیه، که در اسیدهای چرب اشباع افزایش و در مابقی کاهش داشته است. کاهش پلی فنل کل در بلیدی و آربیکینا در تیمار اول به ترتیب 51.87% و 34.92% بود ولی در تیمار دوم به ترتیب به 68.67% و 92.67% رسید. دی ان و تری ان های مزودج در هر نمونه پس از تصفیه به ترتیب کاهش و افزایش داشته که این کاهش و افزایش در تیمار دوم بیشتر بود. پراکسید و اسیدچرب آزاد هر دو نمونه پس از تصفیه کاهش داشت که این کاهش در دو تیمار تفاوت معنی داری نداشت.نتبجه گیری: تیمار دوم تصفیه مصرف انرژی بیشتری داشت در صورتی که اعداد پراکسید و اسیدهای چرب آزاد در هر دو تیمار تصفیه یکسان بود بنابراین می توان توصیه کرد که تصفیه در دمای 50oC و زمان 30 دقیقه انجام شود.
كلید واژه: تصفیه روغن، روغن زیتون بکر، شاخص های پایداری

توضیحات بیشتر