فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي آموزش مهارت مقابله با خلق منفي بر اضطراب و استرس دانش آموزان پسر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت مقابله با خلق منفی بر اضطراب و استرس دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه شهر کاشان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آزمایشی بوده و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس-آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 93-1392 شهر کاشان بوده و نمونه تحقیق شامل 30 دانش آموز به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پژوهشی پرسشنامه اضطراب و استرس (Dass) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین دو گروه در هر دو متغیر وابسته (یعنی اضطراب و استرس) تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر بین دو گروه آزمایشی و کنترل در میزان متغیرهای اضطراب و استرس تفاوت معناداری مشاهده گردید. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که آموزش مهارت مقابله با خلق منفی باعث کاهش اضطراب و کاهش استرس دانش آموزان می شود.
كلید واژه: مهارت مقابله با خلق منفی، اضطراب، استرس، دانش آموزان

توضیحات بیشتر