فایل ورد خصوصيات روانسنجي پرسشنامه روابط مياني دلبستگي براي دوره ي سني مياني کودکي

لینک دانلود

فایل ورد خصوصيات روانسنجي پرسشنامه روابط مياني دلبستگي براي دوره ي سني مياني کودکي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد خصوصيات روانسنجي پرسشنامه روابط مياني دلبستگي براي دوره ي سني مياني کودکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد خصوصيات روانسنجي پرسشنامه روابط مياني دلبستگي براي دوره ي سني مياني کودکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد خصوصيات روانسنجي پرسشنامه روابط مياني دلبستگي براي دوره ي سني مياني کودکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) برای کودکان انجام گرفته است. مطالعه انجام شده، بررسی توصیفی-پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه پژوهش شامل 400 نفر از کودکان مقطع ابتدایی بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه روابط میانی دلبستگی(KCAQ) (هالپرن و کاپنبرنگ،2006)، پرسشنامه سبک های هیجانی مادرانه (MESQ) (لاگاسه سگوین و کاپلان،2005) و پرسشنامه توانایی ها و مشکلات (SDQ) (گودمن،1997) بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای (SPSS) و (AMOS) نسخه 16 استفاده گردید.نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که آزمون (KMO) برابر با 73.0 و در سطح مطلوب بوده و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس وجود چهار عامل در گویه ها را تایید نمود که 72/48% از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس (KCAQ) در حد بالایی به دست آمد. محاسبه ضریب آزمون-بازآزمون به فاصله یک ماه مطلوب و بالا بود (001.0>P). تحلیل عامل تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل به روش چرخش واریماکس را تایید کرد و مدل به دست آمده با داده های پژوهش برازش داشت. همچنین همبستگی معنی دار نمرات پرسشنامه (KCAQ) با نمرات پرسشنامه های (MESQ) و (SDQ) روایی همگرا، واگرا و همزمان مقیاس را تایید کرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس (KCAQ) در زمینه سنجش دلبستگی کودکان در دروه سنی میانی کودکی از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.
كلید واژه: روان سنجی، دلبستگی، مادر، دوره سنی میانی، کودکان

توضیحات بیشتر