فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي

لینک دانلود

فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر به منظور فایل ورد ارائه يک مدل مفهومي جهت تبيين رابطه ميان سبک هاي هويتي، ويژگي هاي شخصيتي نئو و کمال گرايي انجام گرفت.جامعه مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال تحصیلی 91-90 بودند. بنابراین برای این منظور گروه نمونه ای شامل 110 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و پرسشنامه سبک های هویت، پرسشنامه شخصیت نئو و پرسشنامه کمال گرایی را تکمیل نمودند. به منظور بررسی فرضیه پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش و نیز تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین سبک اطلاعاتی و ویژگی روان رنجورخویی رابطه ی معنی دار منفی و بین همین سبک با ویژگی های باز بودن، برون گرایی، توافق و با وجدان بودن رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، ویژگی های شخصیتی توافق، باز بودن و وجدانی بودن سبک هویت اطلاعاتی را پیش بینی می کنند. همچنین بین سبک هویت هنجاری با روان رنجورخویی رابطه معنی دار منفی و بین همین سبک با توافق و وجدانی بودن رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و تنها ویژگی شخصیتی وجدانی بودن می تواند سبک هویتی اطلاعاتی را پیش بینی کند. یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین سبک هویت سردرگم با ویژگی شخصیتی توافق و باز بودن رابطه معنی دار منفی وجود دارد. همچنین بین متغیر کمال گرایی منفی با سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه منفی معنی دار و با سبک هویت سردرگم رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه میان سبک های هویتی با ویژگی های شخصیتی نئو و کمال گرایی و نیز یافته های حاصل از تحقیقات قبلی، در پایان یک مدل مفهومی ارائه شد.
كلید واژه: سبک های هویتی، ویژگی های شخصیتی پنج گانه نئو، کمال گرایی (مثبت و منفی)

توضیحات بیشتر