فایل ورد ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L

لینک دانلود

فایل ورد ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تنوع عملکرد و صفات مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي بادرشبويه .Dracocephalum moldavica L :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :12

این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در 15 ژنوتیپ بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. صفات مورفولوژی شامل وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه های جانبی، تعداد برگ در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد اسانس و درصد اسانس بود. براساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کلیه صفات بجز درصد اسانس در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای بیشتر صفات بالا بود، که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد. دامنه تغییرات عملکرد اسانس در بین ژنوتیپ های مورد بررسی از 0.49 میلی لیتر در ژنوتیپ خمینی شهر تا 0.81 میلی لیتر در ژنوتیپ بیرجند متغیر بود. برآورد ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که عملکرد اسانس با صفات وزن تر گیاه، تعداد شاخه های جانبی، ارتفاع بوته، وزن خشک و درصد اسانس همبستگی مثبت و بالایی دارد. بر اساس تجزیه خوشه ای 15 ژنوتیپ مورد مطالعه در سه گروه مختلف قرار گرفتند. ژنوتیپ های موجود در گروه اول از لحاظ عملکرد اسانس، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، ارتفاع گیاه و تعداد شاخه های جانبی نسبت به بقیه گروه ها برتری داشتند. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود پتانسیل ژنتیکی بالا در ژنوتیپ های بادرشبویه جهت استفاده در برنامه های به نژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب است.
كلید واژه: بادرشبویه، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی و عملکرد اسانس

توضیحات بیشتر