فایل ورد تاثير عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير عصاره آبي و بقاياي چند گونه علف هرز بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی گیاهان مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم، آزمایشی روی گندم (Triticum aestivum L.) رقم پیشتاز آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1388 اجرا شد.در این بررسی اثر عصاره قسمتهای هوایی 6 گونه گیاهی رایج در مزارع و مراتع استان گلستان شامل پیر بهار، تلخه، گند جارو، زنجبیل شامی، تاج ریزی و توق در کاهش درصد جوانه زنی بذر گندم در شرایط آزمایشگاهی تعیین گردید. شاخص های مورد بررسی عبارت بود از درصد جوانه زنی بذر گندم در زمانهای مختلف پس از کاشت، وزن خشک اندام های هوایی و وزن خشک ریشه گیاهچه ها در پایان هر آزمایش. نتایج نشان داد که اثر عصاره قسمتهای هوایی توق، تلخه و پیر بهار معنی دار بود و جوانه زنی بذر گندم را به ترتیب 42%، 47% و 20% در مقایسه با شاهد کاهش داد. اثرات آللوپاتی بقایا و عصاره های تلخه و تا حد کمتری توق بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم مشخص بود و باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک اندام های هوایی گندم شد. به طور کلی ریشه های گندم در مقایسه با قسمت های هوایی حساسیت بیشتری به عصاره ها داشتند. از سوی دیگر اثرات مضر عصاره قسمت های هوایی بیش از عصاره های ریشه بود. در مجموع نتیجه گرفته شد که عصاره ها و نیز بقایای سه گیاه مذکور باعث کاهش جوانه زنی، طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک ریشه گیاهچه های گندم شد و در این میان طول وزن خشک ریشه بیشتر از همه تحت تاثیر قرار گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که عصاره گیاه تلخه دارای اثر دگرآسیبی قوی بوده که این امر احتمالا می تواند در تولید علف کشهای با منشا طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: گندم (.Triticum aestivum L)، آللوپاتی، جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه

توضیحات بیشتر