فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي خودپنداره و رابطه آن با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سبزوار

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي خودپنداره و رابطه آن با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سبزوار دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي خودپنداره و رابطه آن با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سبزوار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي خودپنداره و رابطه آن با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سبزوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگيهاي روانسنجي خودپنداره و رابطه آن با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان سبزوار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :21

در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سازگاری اجتماعی بررسی شده است یک گروه نمونه با حجم 480 نفر از طریق نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب و به سیاهه سازگاری اجتماعی پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل 90 سوال بود.که به علت بار عاملی ضعیف یکی از سولات حذف، در نتیجه، ضریب آلفای کرنباخ 0.836 بدست آمده بررسی روایی سازه از طریق تحلیل متمایل نشان داد که 9 عامل استخراج شده، 42.751 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. 9 عامل شامل: گرایش اجتماعی، روابط خانوادگی، خیرخواهی، ارتکاب به رفتار ضد اجتماعی، کنترل خویشتن، مهارت در روابط اجتماعی، رعایت مقررات اجتماعی، قبول مسوولیت اجتماعی و پایبندی به نظام ارزشها است. برای بررسی روایی همگرا از آزمون خودپنداره بک استفاده شد. همبستگی بین فرم 25 سوالی خود پنداره بک و سازگاری اجتماعی بر روی گروه نمونه 480 نفر محاسبه شد. نتایج نشان داد که 5 عامل از 9 عامل؛ عامل 1 (گرایش اجتماعی) عامل 4 (ارتکاب به رفتار ضد اجتماعی) عامل 6 (مهارت در روابط اجتماعی) عامل 8 (قبول مسوولیت اجتماعی)، با آزمون سازگاری اجتماعی همبستگی دارد و ضریب همبستگی کل پرسشنامه سازگاری اجتماعی با خودپنداره بک 0.045 بدست آمد.
كلید واژه: سازگاری اجتماعی، خودپنداره، عملی بودن، اعتبار، روایی، نرم یابی

توضیحات بیشتر