فایل ورد بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر تعامل روش آبياري، آرايش کاشت و رقم در شدت بيماري لکه موجي سيب زميني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :16

بیماری لکه موجی سیب زمینی در اثر دو گونهAlternaria. alternata و A. solaniبا گونه غالب A .alternata از بیماری های مهم مزارع سیب زمینی کاری کشور است که هر ساله به طور همه گیر خسارات جبران ناپذیری وارد می سازد. لذا، تحقیقاتی در بررسی اثر رقم، نوع آبیاری و آرایش کاشت به طور جداگانه و در تراکنش با یکدیگر روی این بیماری در دو سال زراعی انجام گردید. تیمارهای مورد آزمون شامل: سه نوع روش آبیاری (بارانی، قطره ای و نشتی)، آرایش کاشت (کشت یک ردیفه و دو ردیفه) و رقم (دو رقم سیب زمینی آگریا و مارفونا) بود که در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات در دو سالزراعی (89-88) در منطقه فریدن اصفهان به اجرا در آمد. شدت بیماری در دو مرحله قبل و پس از گلدهی بررسی گردید. تفکیک شدت بیماری در شش شاخص صفر، 10، 25، 50، 75 و 100 ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان داد که، دو رقم مارفونا و آگریا به ترتیب با میانگین شدت آلودگی 99.12 و 31.28 درصد و با اثر معنی دار قابل تفکیک بودند. هم چنین، روش آبیاری شامل بارانی و قطره ای به ترتیب با میانگین 48.14 و 59.16 درصد نسبت به نشتی با 21.30 درصد اثر معنی دار در کاهش بیماری داشتند. تیمار آرایش کشت شامل کشت یک ردیفه و دو ردیفه به ترتیب با میانگین 61.20 و 71.20 درصد اثر قابل توجهی در شدت بیماری نداشتند. اثر متقابل رقم در آبیاری و نیز ردیف در آبیاری به ترتیب با 74.25 و 62.5 درصد و سال با 53.13 درصد اثر معنی داری در شدت بیماری داشتند. میانگین عملکرد در رقم آگریا 03.24 تن در هکتار و رقم مارفونا 13.23 تن در هکتار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شدت و توسعه بیماری در آبیاری نشتی نسبت به بارانی و قطره ای بیش تر می باشد. استفاده از ارقام مقاوم می تواند اثر به سزایی در کاهش شدت و توسعه بیماری داشته باشد. ولی، آرایش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه اثر قابل توجهی در کاهش بیماری نداشت.
كلید واژه: بیماری لکه موجی، Alternaria alternata، سیب زمینی، رقم، روش آبیاری، آرایش کاشت

توضیحات بیشتر