فایل ورد ارزيابي تاثير کيفيت کارکردي، کيفيت فني و تصوير ذهني بر رضايتمندي مشتريان در هتل هاي 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تاثير کيفيت کارکردي، کيفيت فني و تصوير ذهني بر رضايتمندي مشتريان در هتل هاي 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تاثير کيفيت کارکردي، کيفيت فني و تصوير ذهني بر رضايتمندي مشتريان در هتل هاي 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تاثير کيفيت کارکردي، کيفيت فني و تصوير ذهني بر رضايتمندي مشتريان در هتل هاي 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تاثير کيفيت کارکردي، کيفيت فني و تصوير ذهني بر رضايتمندي مشتريان در هتل هاي 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :24

رضایت مشتری یکی از موضوعات استراتژیک در دو دهه اخیر است. این پژوهش به تدوین و بررسی یک مدل کیفیت خدماتی پرداخته، سپس عوامل موثر بر کیفیت درک شده خدمات و رضایت مشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد. تاکنون در ایران عوامل متعددی که بتواند در سنجش کیفیت خدمات هتل ها و میزان رضایت مشتریان هتلها به صورت منسجم با هم مرتبط باشند مطالعه نشده است.روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، علی مقایسه ای می باشد.برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان هتل های 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد تشکیل می دهند و از روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای استفاده شده است، داده های جمع آوری شده پس از بررسی نرمال بودن با استفاده از آزمون t-test و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق، حاکی از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار کیفیت کارکردی بر تصویر ذهنی و ادراک از کیفیت خدمات، تصویر ذهنی بر ادراک از کیفیت خدمات، ادراک از کیفیت خدمات درک شده بر روی رضایت مشتری، کیفیت فنی بر روی تصویر ذهنی مورد قبول واقع گردید ولیکن تاثیر کیفیت فنی بر روی ادراک از کیفیت خدمات مورد پذیرش واقع نگردید. این پژوهش علاوه بر بررسی فرضیات پژوهش، پیشنهادات کاربردی- مدیریتی را برای بالا بردن سطح بهره وری،کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان خدمات هتل داری ارائه می دهد.
كلید واژه: کیفیت خدمات، کیفیت عملیاتی، کیفیت فنی، تصویر ذهنی، مدل تدوین و بررسی شده کیفیت خدمات

توضیحات بیشتر