فایل ورد بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر رضايت، وفاداري و تبليغات شفاهي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهر سمنان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر رضايت، وفاداري و تبليغات شفاهي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهر سمنان) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر رضايت، وفاداري و تبليغات شفاهي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهر سمنان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر رضايت، وفاداري و تبليغات شفاهي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهر سمنان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير تعاملات مشتري با مشتري بر رضايت، وفاداري و تبليغات شفاهي (مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي شهر سمنان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :26

سازمان های امروزی بدلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمان خود، همواره بدنبال ایجاد راهكارهایی برای دستیابی به اینگونه مشتریان هستند. امروزه تعاملات مشتری با مشتری از اهمیت بسیاری نزد بازاریابان برخوردار گردیده است، تا جایی كه عده ای معتقدند كه تعاملات مثبت میان مشتریان با یکدیگر از جمله موثرترین و كارآمدترین شیوه های ایجاد وفاداری به سازمان است. مطالعه حاضر، نتایج تحقیقی را گزارش می دهد كه برای تدوین توسعه یک مدل خدماتی در بازار دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان طراحی شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، علی مقایسه ای می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات دفاتر مسافرتی و جهانگردی شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعیین شده است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از انجام تحقیق، حاکی از آن است که انتظار علمی محقق مبنی بر تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین فضای فیزیکی ارائه خدمت با نعاملات مشتری با مشتری و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین تعاملات مشتری با مشتری با رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین رضایت از ارائه دهنده خدمت و رضایت از شرکت خدماتی و تاثیر مستقیم ،مثبت و معنادار بین رضایت از شرکت خدماتی با وفاداری به شرکت خدماتی و تبلیغات شفاهی در مورد شرکت و همچنین تاثیر مثبت و معنادار بین وفاداری به ارائه دهنده خدمت با وفاداری به شرکت خدماتی مورد تایید واقع گرفت. ولی رابطه معنادار میان فضای فیزیکی ارائه خدمت و رضایت از شرکت خدماتی مورد تایید واقع نگردید. این پژوهش علاوه بر بررسی فرضیات پژوهش، پیشنهادات کاربردی – مدیریتی را برای افزایش تعاملات مثبت مشتری با مشتری، مدیریت موثر تبلیغات شفاهی و مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در میان مشتریان خدمات دفاتر مسافرتی و جهانگردی ارائه می دهد.
كلید واژه: تعاملات مشتری با مشتری، فضای فیزیکی ارائه خدمت، تبلیغات شفاهی، رضایت از ارائه دهنده خدمت و شرکت، وفاداری به ارائه دهنده خدمت و شرکت، مدل معادلات ساختاری

توضیحات بیشتر