فایل ورد برآورد ارزش حفاظتي منطقه اکوتوريستي سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط)

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد ارزش حفاظتي منطقه اکوتوريستي سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد ارزش حفاظتي منطقه اکوتوريستي سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد ارزش حفاظتي منطقه اکوتوريستي سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد ارزش حفاظتي منطقه اکوتوريستي سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :16

در این مطالعه ارزش تفریحی سد رودبال و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این سد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان منطقه رودبال و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان 1390 صورت گرفته است. تعداد نمونه بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان سد رودبال)، 600 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 36 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از سد رودبال شهرستان داراب هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این سد، 31.9216 ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از 13 میلیارد ریال برآورد شده است. متغیر درآمد فرد با اطمینان 99 درصد دارای تاثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می باشد، متغیر پیشنهاد با اطمینان 95 درصد و آموزش با اطمینان 90 درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از سد رودبال موثر می باشند. بیشترین تاثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای درآمد فرد و آموزش می باشد.
كلید واژه: تمایل به پرداخت، ارزش گذارِی مشروط، مدل لاجیت، سد رودبال، داراب

توضیحات بیشتر