فایل ورد تاثير روش آموزش مبتني بر الگوي طراحي يادگيري زايشي بر انگيزش و يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير روش آموزش مبتني بر الگوي طراحي يادگيري زايشي بر انگيزش و يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير روش آموزش مبتني بر الگوي طراحي يادگيري زايشي بر انگيزش و يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير روش آموزش مبتني بر الگوي طراحي يادگيري زايشي بر انگيزش و يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير روش آموزش مبتني بر الگوي طراحي يادگيري زايشي بر انگيزش و يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي

تعداد صفحات :12

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی یادگیری زایشی و متداول بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس زیست شناسی بوده است. این تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون است که با گروه کنترل و گروه آزمایش انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر قزوین که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول تحصیل بوده اند، تشکیل می دهد. حجم نمونه در این پژوهش، 65 دانش آموز دختر پایه اول دبیرستان بودند که به دلیل محدودیت اجرا، به شیوه نمونه گیری دردسترس نمونه گیری شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون یادگیری محقق ساخته بود و برای محاسبه پایایی پرسشنامه انگیزش پیشرفت، از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی آن 0.84 به دست آمد. روایی محتوایی آزمون یادگیری به تایید متخصصان رسید و برای اندازه گیری میزان پایایی آزمون یادگیری، از روش کودرریچاردسون 20 استفاده شد که مقدار 0.89 برای آن به دست آمد. برای تحلیل داده، از آزمون آماری کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پس آزمون انگیزش و یادگیری نشان داد که روش آموزش زایشی بر یادگیری و انگیزش تاثیر دارد.
كلید واژه: الگوهای آموزشی، الگوی طراحی یادگیری زایشی، انگیزش، یادگیری

توضیحات بیشتر