فایل ورد بررسي ديدگاه ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به منظور استفاده از آموزش ترکيبي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ديدگاه ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به منظور استفاده از آموزش ترکيبي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ديدگاه ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به منظور استفاده از آموزش ترکيبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ديدگاه ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به منظور استفاده از آموزش ترکيبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ديدگاه ها و توانمندي هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي به منظور استفاده از آموزش ترکيبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي

تعداد صفحات :12

هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه ها و توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص آموزش ترکیبی است. در این پژوهش، از روش پژوهش توصیفی پیمایشی استفاده شد. از بین 500 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، 80 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای خرده عامل نگرش 0.80 و برای خرده عامل توانایی 0.86 بود. جهت تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، حداقل و حداکثر) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) استفاده شد. در بخش آمار توصیفی، میانگین 4.04 برای خرده عامل نگرش و میانگین 3.27 برای خرده عامل توانایی به دست آمد و در بخش آمار استنباطی، مقدار T برای خرده عامل نگرش 15.017 و برای خرده عامل توانایی 2.85 به دست آمد. در پایان پژوهش نتیجه گرفته شد که اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص طراحی و استفاده از دوره های آموزشی ترکیبی در دانشگاه، دیدگاه مثبتی دارند، همچنین توانایی طراحی و استفاده از دوره های آموزشی ترکیبی در دانشگاه را دارند.
كلید واژه: نظام های آموزشی 5، آموزش حضوری 6، آموزش الکترونیکی 7، آموزش ترکیبی 8

توضیحات بیشتر