فایل ورد اثر کود نانو پتاسيم بر فاکتورهاي رشد، سيستم فتوسنتزي و ميزان پروتئين گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کود نانو پتاسيم بر فاکتورهاي رشد، سيستم فتوسنتزي و ميزان پروتئين گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کود نانو پتاسيم بر فاکتورهاي رشد، سيستم فتوسنتزي و ميزان پروتئين گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کود نانو پتاسيم بر فاکتورهاي رشد، سيستم فتوسنتزي و ميزان پروتئين گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کود نانو پتاسيم بر فاکتورهاي رشد، سيستم فتوسنتزي و ميزان پروتئين گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم N8019 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :14

استفاده از نانو کودها به منظور کنترل دقیق آزادسازی عناصر غذایی می تواند گامی موثر در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست باشد. در این تحقیق اثر کود نانو پتاسیم بر پارامترهای رشد شامل تعداد برگ و گره، وزن تر، وزن خشک و طول ریشه و اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیکی شامل کلروفیل a و b قندهای محلول و پروتئین در ریشه و برگ گیاه گندم رقم N8019 مورد بررسی قرار گرفت. جهت نیل به این هدف رقم مورد نظر تحت شرایط مزرعه ای بر اساس طرح بلوک های تصادفی کشت و در اوایل فاز زایشی در سه مرحله با کود نانو پتاسیم در سه غلظت شامل 0.15، 0.3 و 0.6 درصد و نیز صفر (شاهد) بر اندام های هوایی گیاه محلول پاشی شد. طبق نتایج بدست آمده تعداد برگ در محلول پاشی با کود نانو پتاسیم در غلظت 0.3 درصد و طول ریشه و اندام هوایی در غلظت 0.15 درصد افزایش معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها و نیز شاهد نشان داد در حالی که محلول پاشی با کود مورد نظر اختلاف معنی داری در تعداد گره و وزن خشک ریشه حاصل ننمود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد غلظت های مختلف کود نانو پتاسیم موجب افزایش معنی دار محتوای کلروفیل a، b قندهای محلول و پروتئین در برگ و ریشه گیاه گندم رقم N8019 نسبت به شاهد شد.
كلید واژه: رشد رویشی، شاخص های فیزیولوژیکی، کود نانو پتاسیم، گندم

توضیحات بیشتر