فایل ورد اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکي بر برخي صفات فيزيولوژيکي گل جعفري (Tagetes marigold)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکي بر برخي صفات فيزيولوژيکي گل جعفري (Tagetes marigold) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکي بر برخي صفات فيزيولوژيکي گل جعفري (Tagetes marigold)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکي بر برخي صفات فيزيولوژيکي گل جعفري (Tagetes marigold)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکي بر برخي صفات فيزيولوژيکي گل جعفري (Tagetes marigold) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب در کاهش اثرات تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کاملا تصادفی باسه تکرار صورت گرفت، که در آن سه فاکتور سوپر جاذب (0، 30 و 60 گرم در کیلوگرم) و سه سطح دور آبیاری با (2، 4 و 6 روز) در نظر گرفته شد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که تحت تاثیر سوپر جاذب میزان کلروفیل a و کلروفیل کل دارای اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بود. همچنین میزان کلروفیل b تحت تاثیر دور آبیاری و سوپر جاذب در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی دار بود. در بررسی میزان ترکیبات کاروتنوئیدی تحت تاثیرسوپر جاذب و اثرات متقابل دورآبیاری و سوپر جاذب اختلاف معنی دار در سطح 1 مشاهده شد. همچنین در بررسی اثر متقابل دور آبیاری و سوپر جاذب نشان داده شد که میزان کلروفیل a وb و کل در میزان 60 گرم سوپر جاذب و دور آبیاری 4 روز بیشترین افزایش را داشت که البته با سایر میزان های 60 گرم سوپر جاذب اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میزان ترکیبات کاروتنوئیدی نیز در دوره های آبیاری 4 و 6 روز تحت تاثیر سوپر جاذب قرار نگرفت. بیشترین محتوی پرولین در دور آبیاری 6 روز و میزان 60 گرم سوپر جاذب و کمترین محتوی رطوبت نسبی در 6 روز و صفر گرم سوپرجاذب (شاهد) مشاهده گردید. همچنین طبق نتایج بدست آمده بیشترین محتوی رطوبت نسبی با سایر دوره ها که حاوی سوپر جاذب بودند، اختلاف معنی داری نداشت.
كلید واژه: تنش خشکی، سوپر جاذب، گل جعفری، دور آبیاری

توضیحات بیشتر