فایل ورد بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومينو دردانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومينو دردانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومينو دردانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومينو دردانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس هوش نخبگان و رابطه آن با تست هوش دومينو دردانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :17

در این پژوهش ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 394 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به سیاهه تست هوش دانش آموز (1387) پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل 50 سوال بود. ضریب آلفای کرونباخ 0.733 به دست آمد. بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد 8 عامل استخراج شده، 31.4 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. 8 عامل مشتمل است بر: 1) استدلال منطقی ریاضی؛ 2) یکپارچگی مرکزی؛ 3) حافظه بلندمدت؛ 4) استدلال استقرایی؛ 5) تشخیص موقعیت مکانی تصاویر 6) تشخیص شباهتهای اشکال؛ 7) اطلاعات عمومی؛ 8) حافظه کوتاه مدت است. برای بررسی روایی همگرا از آزمون هوش دومینو استفاده شد. همبستگی بین فرم 50 سوالی تست هوش دانش آموز و تست هوش دومینو بر روی گروه نمونه ای به حجم 970 نفر محاسبه و نتایج حاصل از آن نشان می دهد عامل 1 (استدلال منطقی ریاضی) با آزمون هوش دومینو همبستگی دارد و اما کل پرسشنامه با سیاهه هوش دومینو همبستگی معنادار ندارد. در نهایت نرم درصدی برای پرسشنامه تهیه شد.
كلید واژه: هوش، ویژگی های روان سنجی و دانش آموزان

توضیحات بیشتر