فایل ورد رابطه سبکهاي يادگيري شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادي با خودکارآمدي در دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه سبکهاي يادگيري شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادي با خودکارآمدي در دانش آموزان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سبکهاي يادگيري شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادي با خودکارآمدي در دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سبکهاي يادگيري شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادي با خودکارآمدي در دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سبکهاي يادگيري شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) و تفکر انتقادي با خودکارآمدي در دانش آموزان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سبکهای یادگیری (وابسته به زمینه ومستقل از زمینه) و تفکر انتقادی با باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفت. شناسایی سهم سبک یادگیری و تفکر انتقادی در باورهای خودکارآمدی دانش آموزان نیز از دیگر اهداف این پژوهش بود. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 200 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان درسال تحصیلی 88-89 در منطقه 10 تهران بود که به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری سبک های یادگیری از آزمون گروهی اشکال نهفته (GEFT)، برای ارزشیابی تفکر انتقادی از آزمون سنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) و جهت اندازه گیری متغیر باورهای خودکارآمدی عمومی (GES) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تفکر انتقادی و باورهای خودکارآمدی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سبکهای یادگیری و باورهای خودکارآمدی نیز رابطه مثبت معنادار مشاهده شد. افزون بر آن، یافته ها نشان دادندکه تفکر انتقادی بیش از سبک های یادگیری می تواند باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان را پیش بینی کند. در عین حال مشخص شد که همبستگی بین سبکهای وابسته به زمینه و خودکارآمدی بیش از همبستگی بین سبکهای مستقل از زمینه و خود کارآمدی است.
كلید واژه: سبک های یادگیری، تفکر انتقادی، باورهای خودکارآمدی، دانش آموزان دبیرستانی

توضیحات بیشتر