فایل ورد رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :26

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه بود و جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (Albrecht,2003) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بوده است و هر دو پرسشنامه از پایایی بسیار بالایی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران (r=0.747 و P£0.01) وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مولفه های هوش سازمانی، مولفه «کاربرد دانش» بیش ترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران نشان می دهد (R2=0.455 و P£0.01) و همراه با سه مولفه دیگر هوش سازمانی (فشار عملکرد، روحیه و میل به تغییر) در مجموع قادر به پیش بینی58.3 درصد از تغییرات واریانس مشترک متغیر عملکرد مدیران هستند (R2=0.583 و P£0.01). بنابراین سازمان هایی که به این مولفه ها در فضای آموزشی توجه دارند، دارای استراتژی مناسب تری جهت جذب منابع انسانی توانمند و متخصص خواهند بود.
كلید واژه: هوش سازمانی، عملکرد مدیران، مدارس متوسطه یزد، ارزیابی عملکرد

توضیحات بیشتر