فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :18

هدف از انجام این پژوهش مطالعه فایل ورد نقش خودارزيابي در پيش بيني توانمندسازي و تعهد سازماني کارکنان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت ها و اتحادیه های مصرف تعاونی تشکیل دادند که مشتمل بر 255 نفر بوده اند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران 155 نفر انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که در برگیرنده 1- پرسشنامه خودارزیابی جاج و بونو(Judge d Bono,2003) ،2- پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (Sprietzer,1995) و 3- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (2004Meyer d Alen)، می باشند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک ار آنها به ترتیب خودارزیابی 0.73، توانمندسازی 0.82 و تعهد سازمانی 0.76 بدست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری و با کمک آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر همبستگی مثبت میان متغیرهای تحقیق می باشند یعنی میان خودارزیابی و توانمندسازی، خودارزیابی و تعهد سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
كلید واژه: خودارزیابی، توانمندسازی و تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر