فایل ورد ارائه الگوي توانمندسازي مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران (منطقه سه)

لینک دانلود

 فایل ورد ارائه الگوي توانمندسازي مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران (منطقه سه) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه الگوي توانمندسازي مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران (منطقه سه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه الگوي توانمندسازي مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران (منطقه سه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه الگوي توانمندسازي مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران (منطقه سه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :25

این پژوهش با هدف ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی زمینه یابی بوده است. جامعه آماری آن را روسا و معاونین واحدها، روسا و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسئوولین ادارات دانشکده ها (مسوولین امور اداری، آموزشی و پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) در سال تحصیلی92-1391 که 750 نفر در 17 واحد دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) با درجات دانشگاهی مختلف بودند، تشکیل داد. نمونه، شامل کلیه روسا و معاونین واحدها، روسا و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسوولین ادارات دانشکده ها در 6 واحد دانشگاهی چالوس، ساری، نور، نکا، بهشهر و محمودآباد بود. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و مطابق جدول کرجسی و مورگان 253 نفر (216 نفر مرد و 37 نفر زن) انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامه بسته پاسخ با 100 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردید که مولفه های توانمندسازی مدیران را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه گردید. برای ارائه الگو از نرم افزار مدل سازی LISREL در قالب توصیف و تحلیل، ارائه گردیده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و تایید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریه های موجود، می توان نتیجه گرفت که چارچوب ارائه شده از پشتوانه نظری، تجربی و اعتبار کافی برخوردار است و اجرای آن، به منظور توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاهی پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: توانمندسازی، مدیران، رویکرد ساختاری، رویکرد مدیریتی، رویکرد انگیزشی و رویکرد مشارکتی

توضیحات بیشتر