فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :26

این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد رابطه بين فرهنگ سازماني مدرسه و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه شهرستان ورامین انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گردآوری داده ها از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دبیران زن و مرد دوره متوسطه شهرستان ورامین به تعداد 415 نفر می باشد که از این تعداد 201 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی تهیه شده توسط حسینی (1384) و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر (1979) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که به طور کلی بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین تحلیل روابط بین هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی نشان داد که بین تک تک مولفه های ده گانه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی دبیران هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
كلید واژه: فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، دبیران دوره متوسطه

توضیحات بیشتر