فایل ورد تاثير برخي هورمونها و ترکيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذر هاي قيچ تحت تنش شوري

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير برخي هورمونها و ترکيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذر هاي قيچ تحت تنش شوري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير برخي هورمونها و ترکيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذر هاي قيچ تحت تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير برخي هورمونها و ترکيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذر هاي قيچ تحت تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير برخي هورمونها و ترکيبات ازته روي ظرفيت، سرعت و هماهنگي جوانه زني بذر هاي قيچ تحت تنش شوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

قیچ گیاه بوته ای چندساله از خانواده قیچ و یکی از هالوفیت های مهم ایران است. در این تحقیق بذرهای قیچ از نواحی شور اطراف اصفهان جمع آوری شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به منظور بررسی اثر مهارکننده شوری برخی ترکیبات محرک جوانه زنی بر جوانه زنی بذر آن انجام شد. ترکیبات محرک جوانه زنی شامل: محلولهای نیترات (20 mM)، تیوره (10 mM)، اتفن (10 mM) و جیبرلین (3 mM) و محلولهای نمک شامل غلظتهای 0، 40، 80 و 120 میلی مولار نمک طعام بود. نتایج نشان داد که در تیمار شاهد (صفر میلی مولار نمک) فقط 50 درصد بذرها جوانه زدند و با افزایش میزان شوری از 40 تا 80 میلی مولار درصد جوانه زنی کاهش یافت و در 120 میلی مولار نمک طعام کمتر از 3 درصد بذرها جوانه زدند. شوری ظرفیت، سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذرها را نیز بشدت کاهش داد. همه ترکیبات برطرف کننده خواب به طور معنی داری میزان جوانه زنی را در تیمار شاهد بدون شوری تقویت نمودند. نیترات و تیوره در 40 میلی مولار محلول نمک طعام جوانه زنی بذرها را نسبت به شاهد (آب مقطر) حدود 30-40 درصد افزایش دادند، ولی در غلظت 80 و 120 میلی مولار تفاوت معنی داری با شاهد (آب مقطر) نشان ندادند. کاربرد اتفن و جیبرلین در مقایسه با شاهد (آب مقطر) به طور معنی داری جوانه زنی را در همه سطوح شوری تحریک نمود. در محلولهای 0، 40، 80 و 120 میلی مولار نمک طعام به ترتیب اتفن 92 ،68، 51 و 25 درصد و جیبرلین 100، 97، 86 و 75 درصد جوانه زنی را تحریک کردند. بنابراین جیبرلین بهتر از همه تیمارها اثر ممانعت کننده تیمارهای شوری روی جوانه زنی را در همه سطوح شوری تا حد زیادی مهار کرد و سرعت و هماهنگی جوانه زنی بذرها را افزایش داد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که خواب ذاتی بذرهای قیچ از نوع خواب فیزیولوژیک غیرعمیق بوده و خواب ثانویه القا شده با شوری احتمالا در نتیجه عدم توازن هورمونی القاء شده و شاید کاربرد جیبرلین خارجی این عدم توازن هورمونی را جبران می کند و این امر منجر به شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذرهای قیچ می شود.
كلید واژه: اتفن، تیوره، جوانه زنی، جیبرلین، شوری، قیچ و نیترات پتاسیم

توضیحات بیشتر