فایل ورد ارزيابي دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابي بالاي بازو و زيربازو در توانبخشي قبل از آسيب

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابي بالاي بازو و زيربازو در توانبخشي قبل از آسيب دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابي بالاي بازو و زيربازو در توانبخشي قبل از آسيب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابي بالاي بازو و زيربازو در توانبخشي قبل از آسيب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابي بالاي بازو و زيربازو در توانبخشي قبل از آسيب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :10

هدف: از آنجایی که اختلالات دامنه حرکتی بعنوان یکی از علل درد شانه و شاخصه های اصلی پرتاب در شانه پرتاب گران بالای بازو و زیربازو، عملکرد پرتاب ماهرانه را مختل می کند، هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای دامنه چرخش مفصل شانه غالب و غیرغالب زنان بازیکن والیبالیست، بولینگ کار و غیرورزشکار، قبل از ایجاد آسیب بود. روش بررسی: در این تحقیق مقطعی تحلیلی، 45 زن در سه گروه مساوی غیرورزشکار، والیبالیست و بولینگ کار در رده سنی 20 تا 30 سال تهران به عنوان آزمودنی شرکت و دامنه چرخش شانه آنان با گونیامتر اندازه گیری شد. برای وصف اطلاعات از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای ارزیابی تکرار پذیری ضریب همبستگی بکار برده شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون لون، به ترتیب، برای بررسی نرمال بودن داده ها و همسان بودن واریانس گروه ها، تی- تست جفتی برای مقایسه سمت غالب و غیرغالب وآزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه دامنه چرخش شانه در بین گروه های بازیکنان والیبال، بولینگ و زنان غیرورزشکار (سطح معنی داری p£0.05) بکار گرفته شد.یافته ها: ورزشکاران تفاوت معنی داری در دامنه چرخش داخلی کمتر (p=0.00) و خارجی بیشتر (p=0.02) در شانه غالب در مقایسه با غیرغالب و در مقایسه با شانه غیرورزشکاران (p=0.00) نشان دادند، اما تفاوت معنی داری در دامنه چرخش کلی بین شانه غالب و غیرغالب (والیبالیست p=0.07، بولینگ کار p=0.30) و نیز بین گروه ها (غیرورزشکار و والیبالیست p=0.23، غیرورزشکار و بولینگ کار p=0.07) یافت نشد. همچنین هیچ تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد بررسی بین افراد والیبالیست و بولینگ کار مشاهده نشد (چرخش خارجی p=0.80، داخلی p=0.82، کلی p=0.54). نتیجه گیری: با توجه به نقش دامنه حرکتی در توانبخشی آسیب های مفصلی، چگونگی تغییرات آن قبل از ضایعه شانه ورزشکاران پرتابی، نوع توانبخشی بعد از آسیب را به چالش می کشد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت دامنه چرخش شانه پرتاب کننده ها به دلیل میکروترومای ناشی از پرتاب مکرر، به سمت چرخش خارجی بیشتر و داخلی کمتر جابجا می شود و این تغییرات که با نوع پرتاب (بالای بازو یا زیربازو) ارتباطی ندارد، یکی از علل احتمالی درد شانه ورزشکاران خواهد بود.
كلید واژه: دامنه حرکتی شانه، پرتاب بالای بازو، زیر بازو

توضیحات بیشتر