فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير يک دوره تمرين مقاومتي با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش هاي صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر هورمون های تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی بود.مواد و روش ها: بهمین منظور 37 راس موش صحرایی نر بالغ با محدوده وزنی 222.58±27.24 به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. موش های صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه شامل تمرین مقاومتی (rt پنج روز در هفته، به مدت شش هفته)، مصرف عصاره زعفران (zs روزانه 25 mg/kg)، ترکیب تمرین مقامتی همراه با مصرف عصاره زعفران (rt & zs) و کنترل © تقسیم شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (a£0.05).یافته ها: نتایج نشان داد که تستوسترون (p=0.012)، FSH (p=0.002) و LH (p=0.014) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه کنترل بود؛و FSH (p=0.004) و LH (p=0.047) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه مصرف عصاره زعفران بود همچنین FSH در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه تمرین مقاومتی (p=0.015) بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره آبی زعفران به تنهایی اثر معنی داری بر فعالیت های دستگاه تولید مثل موش های صحرایی نر ندارد؛ با این وجود ترکیب مصرف مکمل آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی اثر معنی داری در افزایش عملکرد این دستگاه دارد.
كلید واژه: تمرین مقاومتی، زعفران، تستوسترون، هورمون محرک جسم زرد، هورمون لوتئینی

توضیحات بیشتر