فایل ورد ارزيابي ميزان تکميل اطلاعات و رعايت جنبه هاي قانوني در پرونده هاي پزشکي اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زابل

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي ميزان تکميل اطلاعات و رعايت جنبه هاي قانوني در پرونده هاي پزشکي اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زابل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي ميزان تکميل اطلاعات و رعايت جنبه هاي قانوني در پرونده هاي پزشکي اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زابل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي ميزان تکميل اطلاعات و رعايت جنبه هاي قانوني در پرونده هاي پزشکي اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زابل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي ميزان تکميل اطلاعات و رعايت جنبه هاي قانوني در پرونده هاي پزشکي اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي زابل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :9

هدف: مراکز فوریت ها و اورژانس بیمارستانها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان ها در حوادث و سوانح ایفا می کنند. ارزیابی فعالیت های اورژانس و ارائه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان ثبت اطلاعات پرونده اورژانس و رعایت جنبه های قانونی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1391 انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه، بصورت توصیفی- تحلیلی در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 500 پرونده اورژانس از بیمارستانهای آموزشی زابل انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دوچک لیست استفاده شد. چک لیست اول جهت بررسی ثبت و عدم ثبت آیتم های موجود در فرم های پرونده پزشکی اورژانس و چک لیست دوم جهت بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی و اصول مستند سازی پرونده- های پزشکی طراحی شد. از آنجائی که چک لیست اول برگرفته از فرم های استاندارد وزارت بهداشت و درمان می باشد، بدین لحاظ روائی و پایائی آن مورد تایید می باشد. روایی و پایایی چک لیست بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی پرونده های پزشکی بر اساس نظر صاحبنظران رشته مدارک پزشکی تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میزان ثبت اطلاعات توسط کادر پزشکی، پرستاری و پذیرش به ترتیب 25.4 درصد، 52.6 درصد و 67.1 درصد و میزان رعایت جنبه های قانونی در کل پرونده های مورد بررسی 44.7 درصد بود. مقایسه میزان رعایت جنبه های قانونی در فرم های پرونده و بیمارستانهای مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری را نشان داد (p=0.0001).نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به نتایج، ثبت اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی پرونده ها کامل نمی باشد که این امر منجر به از دست دادن اطلاعات بیماران می گردد. بنابراین توجه و اهتمام بیشتر مسوولین، پزشکان و کارشناسان مدارک پزشکی به این امر در دانشگاه علوم پزشکی زابل و ارزیابی میزان ثبت اطلاعات بطور مستمر در تمامی بیمارستانها و برگزاری کلاسهای آموزشی برای پزشکان و کادر پذیرش و پرستاری ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشنهاد می شود آموزش نحوه ثبت اطلاعات در برنامه های درسی و کلاسی کاروزان پزشکی و پرستاری گنجانده شود.
كلید واژه: ارزیابی، میزان تکمیل، جنبه های قانونی، پرونده اورژانس، بیمارستان های آموزشی

توضیحات بیشتر