فایل ورد مقايسه سلامت روان سالمندان کم شنواي داراي سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه سلامت روان سالمندان کم شنواي داراي سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه سلامت روان سالمندان کم شنواي داراي سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه سلامت روان سالمندان کم شنواي داراي سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه سلامت روان سالمندان کم شنواي داراي سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :9

هدف: کاهش شنوایی می تواند بر سلامت افراد تاثیر گذاشته، موجب ضعف خودباوری، زودرنجی، انزواطلبی، ناامیدی، افسردگی و اضطراب آنها شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روانی در سالمندان کم شنوای با سمعک و بدون سمعک مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفته است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مورد شاهدی انجام شده است. جامعه پژوهش را 72 سالمند کم شنوای 60 سال و بالاتر مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز تشکیل داده است. 36 نفر با سمعک و36 نفر بدون سمعک که هرگروه مشتمل بر 18زن و 18مرد بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ (28- GHQ) دربرگیرنده سلامت روانی و چهار خرده مقیاس نشانه های جسمی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی بود. آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: میانگین نمره سلامت روان در سالمندان کم شنوای بدون سمعک و دارای سمعک به ترتیب 48.13 و 35.66 بود. آزمون t نشان داد اختلاف بین دو گروه معنی دار می باشد (p=0.001). میانگین نمره سلامت روان بین زنان و مردان دو گروه نیز تفاوت معناداری را نشان داد (p£0.049). تفاوت میانگین خرده مقیاس های سلامت روانی درگروه های مورد بررسی از لحاظ آماری معنادار بود. بدین معنی که سالمندان کم شنوای بدون سمعک افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و اختلالات کارکرد اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند (p£0.003).نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد سالمندان کم شنوای دارای سمعک در مقایسه با افراد بدون سمعک از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.
كلید واژه: سلامت روانی، سالمندان کم شنوا، سمعک، اضطراب، استرس، پرسشنامه سلامت عمومی

توضیحات بیشتر