فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :18

مقدمه: از تاثیرات بلند مدت کودک آزاری و غفلت، شکل گیری طرحواره های هیجانی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد اثربخشي درمان طرحواره هاي هيجاني بر طرحواره هاي هيجاني زنان قرباني کودک آزاري و غفلت است.روش بررسی: در طرحی نیمه تجربی، تعداد 30 زن دارای سابقه کودک آزاری و غفلت (بر اساس نمره کسب شده در پرسشنامه کودک آزاری و غفلت) و ملاک های ورودی پژوهش، انتخاب و به شیوه تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند ((n=15. گروه آزمایش، مداخله 13 جلسه ای بر اساس الگوی درمانی طرحواره های هیجانی دریافت نمود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کودک آزاری و غفلت، مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی (LESS) و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) به منظور کنترل نقش اضطراب و افسردگی بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد درمان طرحواره های هیجانی منجر به کاهش طرحواره های هیجانی«احساس گناه» و «ساده انگاری هیجانی» و افزایش «پذیرش هیجانات» در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است. این تاثیرگذاری بر افزایش «همگانی بودن هیجانات» در مرحله پس آزمون و افزایش «اعتباربخشی هیجانی» و «درک هیجانی» هم در مرحله پیگیری به تایید رسید.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است درمان طرحواره های هیجانی می تواند به عنوان درمانی موثر جهت اصلاح برخی طرحواره های هیجانی زنان قربانی کودک آزاری و غفلت مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: کودک آزاری و غفلت، درمان طرحواره های هیجانی، طرحواره های هیجانی

توضیحات بیشتر