فایل ورد بررسي اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده ماني لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده ماني لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده ماني لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده ماني لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات مصرف توام کنجاله کانولا (Canola) و پروبيوتيک لاکتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر رشد و زنده ماني لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :9

باکتریهای پروبیوتیک یا زیست یار، به عنوان مکمل های غذایی زنده ای هستند که از طریق بهبود تغییرات میکروبی روده میزبان، تاثیرات سودمندی را در جانور میزبان ایجاد می کنند؛ از طرفی کنجاله کانولا به عنوان ماده پروتئینی با ترکیبات اسیدآمینه ای شبیه به اسیدهای آمینه پروتئین آرد ماهی می باشد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات مصرف همزمان کنجاله کانولا و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر رشد و زنده مانی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. این آزمایش در 4گروه به تعداد265 عدد لاروماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه 100mg±5در هر بخش ازسینی (تیمار) انجام شد؛ تیمار(1) شامل گروه دریافت کننده 0.10 g/kg پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و 25 درصدکنجاله کانولا، تیمار (2) گروه دریافت کننده 0.50g/kg پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و50درصد کنجاله کانولا، تیمار (3) دریافت کنند 1.5 g/kg پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و 100درصد کنجاله کانولا و تیمار (4) گروه شاهد که فقط غذای خشک فاقد پروبیوتیک و کنجاله کانولا رابه مدت 65روز دریافت نمودند. نتایج به دست آمده با نرم افزار SPSSدرسطح خطای (p0.05) ارزیابی شد. در مقادیر مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس وکنجاله کانولا، تیمار شماره 2 رشد بیشتری را نسبت به گروه شاهد و دیگرگروه های مورد آزمایش نشان داد (p0.05) همچنین زنده مانی لاروماهیان تغذیه شده با پروبیوتیک وکنجاله کانولا درمقایسه با گروه شاهد بیشتربود (p0.05).
كلید واژه: لارو، Lactobacillus rhamnosus ، کنجاله کانولا

توضیحات بیشتر