فایل ورد بررسي آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان از علت پيشگيري و درمان هاي رايج تروماهاي دنداني در سال 92

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان از علت پيشگيري و درمان هاي رايج تروماهاي دنداني در سال 92 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان از علت پيشگيري و درمان هاي رايج تروماهاي دنداني در سال 92  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان از علت پيشگيري و درمان هاي رايج تروماهاي دنداني در سال 92،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي آگاهي دندان پزشکان شهر اصفهان از علت پيشگيري و درمان هاي رايج تروماهاي دنداني در سال 92 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :16

مقدمه: ترومای دندانی و کنترل و درمان آن از مباحث اساسی علم دندان پزشکی است. هدف از این پژوهش تعیین میزان آگاهی دندان پزشکان شهر اصفهان در مورد علت، پیشگیری و درمان های رایج تروماهای دندانی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، تعداد 200 نفر از دندان پزشکان عمومی استان اصفهان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه ای به منظور فراهم نمودن اطلاعات از آگاهی دندان پزشکان در خصوص علت، پیشگیری و درمان تروماهای دندانی توسط دو متخصص دندان پزشکی جامعه نگر تهیه و به تایید مشاورین تخصصی گروه های درمان ریشه و کودکان رسید و سپس جهت بررسی روایی و پایایی، سوالات در بین آن ها توزیع شد. تعداد 182 پرسش نامه صحیح و کامل از 82 زن و 100 نفر مرد با میانگین سنی 35 سال برای مردان و 32 سال برای زنان پس از حذف موارد ناقص وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و T-test در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد (0.05=a).یافته ها: میزان 47.25 درصد (86 نفر) از دندان پزشکان سابقه برخورد با موارد تروما را ذکر کردند. میانگین نمره شرکت کنندگان در حیطه علت 1.45±0.65 بود. تنها 1.9 درصد از شرکت کنندگان به تمامی سوالات در حیطه علت جواب دادند. میانگین نمره شرکت کنندگان در حیطه پیشگیری 4.53±0.20 بود و میانگین نمره شرکت کنندگان در حیطه درمان8.55±0.17 بود. اختلاف معنی داری بین زن و مرد در هیچ یک ازسه حیطه علت (p value=0.829)، پیشگیری (p value=0.65) و درمان (p value=0.58) وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، آگاهی دندان پزشکان شهر اصفهان نسبت به علت، پیشگیری و درمان های رایج تروماهای دندانی در سطح خوبی می باشد.
كلید واژه: آگاهی، تروما، علت، پیشگیری، درمان

توضیحات بیشتر