فایل ورد مقايسه ميزان ريزنشت حفرات کلاس II ترميم شده با کامپوزيت هاي سايلوران و متاکريلات بيس با استفاده از دو روش مختلف ترميمي (روش ساندويچ باز، باندينگ)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ميزان ريزنشت حفرات کلاس II ترميم شده با کامپوزيت هاي سايلوران و متاکريلات بيس با استفاده از دو روش مختلف ترميمي (روش ساندويچ باز، باندينگ) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ميزان ريزنشت حفرات کلاس II ترميم شده با کامپوزيت هاي سايلوران و متاکريلات بيس با استفاده از دو روش مختلف ترميمي (روش ساندويچ باز، باندينگ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ميزان ريزنشت حفرات کلاس II ترميم شده با کامپوزيت هاي سايلوران و متاکريلات بيس با استفاده از دو روش مختلف ترميمي (روش ساندويچ باز، باندينگ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ميزان ريزنشت حفرات کلاس II ترميم شده با کامپوزيت هاي سايلوران و متاکريلات بيس با استفاده از دو روش مختلف ترميمي (روش ساندويچ باز، باندينگ) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیت، در ریزنشت ترمیم موثر است. اخیرا کامپوزیت (USA، ESPE 3M) Filtek p90 با پایه Siloxane،Oxirans معرفی شده که پلیمریزاسیون کاتیونیک «حلقه باز» دارد که منجر به کاهش انقباض می شود. هدف این مطالعه، مقایسه ریزنشت حفرات CLIIترمیم شده با کامپوزیت با پایه سایلوران و متاکریلات با استفاده از دو روش ترمیمی (روش سا ندویچ باز، باندینگ) بود.روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، در مزیال و دیستال 24 دندان پرمولرسالم، حفرات CLII، (لبه جینجیوالی 1 میلی متر زیرC.E.J ) تراشیده شد. حفرات بر اساس نوع ماده ترمیمی وروش ترمیم (ساندویچ باز (کامپوزیت وگلاس اینومر)، باندینگ) به چهار گروه 12 تایی تقسیم شدند: I: کامپوزیت سایلوران (P90)،II: گلاس اینومر تغییر یافته با رزین (Fuji II LC, GC ,Japan) و P90،III: کامپوزیت متاکریلات (USA، ESPE، 3M) ()، IV: LC II Fuji و Z250 نمونه ها پس از ترموسیکل (5 تا 55 درجه سانتی گراد)، در محلول 0.5 درصد فوشین بازی (24 ساعت) قرار داده شدند و با دیسک الماسی برش داده شدند و سپس با استریومیکروسکوپ (20 X) بررسی شدند. درجه ریزنشت براساس میزان نفوذ محلول فوشین ثبت و یافته ها با آزمون دقیق فیشر ارزیابی شدند.یافته ها: بین گروه III با سایر گروه ها اختلاف معنی دار (P<0.01) وجود داشت. گروه III در درجه نفوذ پذیری 2 بیشترین ریزنشت را داشت. اختلاف آماری معنی داری بین گروه های II, I,IV مشاهده نشد.نتیجه گیری: روش ساندویچ باز (گروهII,IV ) و کامپوزیت سایلوران (روش باندینگ) گروه I کمترین ریزنشت را داشتند
كلید واژه: ریزنشت، رزین کامپوزیت، سایلوران، گلاس آینومر، متاکریلات

توضیحات بیشتر