فایل ورد بررسي مقايسه اي ابعاد اوربيت در تصاوير سي تي اسکن سه بعدي در افراد بالغ مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا در سال 92-91

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي ابعاد اوربيت در تصاوير سي تي اسکن سه بعدي در افراد بالغ مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا در سال 92-91 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي ابعاد اوربيت در تصاوير سي تي اسکن سه بعدي در افراد بالغ مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا در سال 92-91  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي ابعاد اوربيت در تصاوير سي تي اسکن سه بعدي در افراد بالغ مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا در سال 92-91،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي ابعاد اوربيت در تصاوير سي تي اسکن سه بعدي در افراد بالغ مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا در سال 92-91 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون انجام جراحی های زیبایی صورت متعاقب افزایش سن، آشنایی با تغییرات اسکلت و بافت نرم به دنبال فرآیند پیری ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی تصاویر سی تی اسکن سه بعدی و ارزیابی چگونگی تغییرات اوربیت با افزایش سن بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، تصاویر سی تی اسکن صورت 66 بیمار (33 مرد و 33 زن) انتخاب شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 11 مرد و 11 زن در سه گروه سنی: 20-40 ساله 41-60 ساله و بیشتر از 60 سال بود. هر تصویر سی تی اسکن با کاربرد نرم افزار آنالیز سه بعدی Volume viewer تحت بازسازی سه بعدی قرار گرفت. اندازه گیری توسط نرم افزار Workstation GE نسخه 4.3 انجام شد. عرض اوربیت به عنوان خط وصل کننده خلفی کرست لاکریمال به درز گونه ای - پیشانی در نظر گرفته شد. سپس این خط به عنوان محور x برای اندازه گیری بعدی استفاده شد. ارتفاع از این خط (محور x) به سمت لبه فوقانی اوربیت و لبه تحتانی اوربیت در 9 قسمت مساوی کشیده شد. ارتفاع اوربیت در 10 ناحیه محدوده فوقانی و تحتانی اوربیت محاسبه شد. داده ها توسط آزمون ANOVA یک طرفه وسپس LSD ارزیابی شد (a=0.05).یافته ها: نتایج نشان داد که در عرض اوربیت در هر دو جنس با افزایش سن تغییرات معنی دار وجود دارد (p value<0.001). در ارتفاع محدوده فوقانی اوربیت در هر دو جنس به غیر از ناحیه 8، لترالی ترین ناحیه (p value=0.3) در مردان، تغییرات معنی دار وجود داشت (p value<0.05) و نیز محدوده تحتانی اوربیت در هر دو جنس به غیر از ناحیه 1، مدیالی ترین ناحیه در مردان، تغییرات معنی دار نشان داد (p value<0.05) و این بدان معنی ا ست که هر دو محدوده فوقانی و تحتانی اوربیت با افزایش سن دچار تحلیل شده است.نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، با افزایش سن، تحلیل درعرض محدوده فوقانی و تحتانی اوربیت در مردان و زنان ایجاد می شود. از این رو شناخت تغییرات در روند پیرشدن ممکن است کمک موثری در جراحی های زیبایی، باز سازی صورت و درنتیجه بازسازی تغییرات چهره باشد.
كلید واژه: پیری، سی تی اسکن، اوربیت

توضیحات بیشتر