فایل ورد زنده ماني نوتروفيل خون محيطي به دنبال تيمار با فاکتورهاي محلول ناشي از سلول بنيادي مزانشيمال رت

لینک دانلود

 فایل ورد زنده ماني نوتروفيل خون محيطي به دنبال تيمار با فاکتورهاي محلول ناشي از سلول بنيادي مزانشيمال رت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد زنده ماني نوتروفيل خون محيطي به دنبال تيمار با فاکتورهاي محلول ناشي از سلول بنيادي مزانشيمال رت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد زنده ماني نوتروفيل خون محيطي به دنبال تيمار با فاکتورهاي محلول ناشي از سلول بنيادي مزانشيمال رت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد زنده ماني نوتروفيل خون محيطي به دنبال تيمار با فاکتورهاي محلول ناشي از سلول بنيادي مزانشيمال رت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :12

مقدمه: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، دارای خاصیت تنظیمی سیستم ایمنی و پتانسیل بالا تکثیر و تمایز به رده های مختلف سلولی می باشند. مطالعه حاضر با هدف تاثیر فاکتورهای محلول ناشی از سلول بنیادی مزانشیمال رت بر زنده مانی نوتروفیل انجام گرفته است.روش بررسی: سلول مزانشیمال از مغز استخوان فمور و تیبا رت 8-6 هفته استحصال و در محیط DMEM کشت داده شد. پس از بلوغ سلول مزانشیم، مایع رویی آن با نوتروفیل جدا شده از خون محیطی رت به مدت 1 ساعت و در 37oC انکوبه شد. زنده مانی نوتروفیل در انکوباسیون های 6 و 24 ساعته با مایع رویی MSCs به روش فلوسیتومتریک و با استفاده از An/PI اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج: انکوباسیون 6 ساعته نوتروفیل با مایع رویی سلول، درصد سلول سالم را در سطح معنی داری افزایش و میزان نکروز را کاهش داد(P0.05) . اما کاهش آپوپتوز نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود ((p>0.05. در انکوباسیون 24 ساعته نوتروفیل با مایع رویی سلول، درصد سلول سالم به طور معنی داری افزایش و میزان آپوپتوز نسبت به گروه کنترل کاهش داشت (P0.05) کاهش نکروز سلولی در گروه تیمار نسبت به کنترل معنی دار نبود (p>0.05).نتیجه گیری: علاوه بر نقش مهم کلینیکی MSCs، برخی جنبه های بیولوژیکی آن شامل: خودنوزایی، تکثیر و تنظیم ایمنی، پتانسیل مهمی برای سل تراپی است.
كلید واژه: فاکتورهای محلول سلول مزانشیم، نوتروفیل، زنده مانی، سلول بنیادی مزانشیمال

توضیحات بیشتر