فایل ورد بررسي اثربخشي عصاره هاي الکلي گياه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بيوفيلمي شش باکتري پاتوژن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي عصاره هاي الکلي گياه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بيوفيلمي شش باکتري پاتوژن دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي عصاره هاي الکلي گياه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بيوفيلمي شش باکتري پاتوژن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي عصاره هاي الکلي گياه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بيوفيلمي شش باکتري پاتوژن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي عصاره هاي الکلي گياه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بيوفيلمي شش باکتري پاتوژن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :17

مقدمه: امروزه گسترش سویه های میکروبی مقاوم به دارو موجب شده تا مقابله با بیماری های عفونی دشوارتر گردد. از دلایل مهم بروز مقاومت های دارویی، جایگیری میکروارگانیسم ها در ساختاری به نام بیوفیلم است. بیوفیلم ها از تجمع میکروارگانیسم ها بر سطوح مختلف ایجاد می شوند. از این جهت دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی نوین در مقابله با این ساختار ها ضروری است. در این مطالعه تحقیقاتی خواص ضدمیکروبی گیاه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بیوفیلمی شش باکتری پاتوژن (استافیلوکوکوس ارئوس، باسیلوس سرئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، پسودوموناس آئروژینوزا، اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه) بررسی گردید.روش بررسی: اثربخشی عصاره های اتانولی و متانولی C.cyanus بر فرم منفرد با آزمون انتشار دیسک تعیین و مقادیر MIC و MBC به روش ماکروبراث دایلوشن به دست آمد. اثرات ضدبیوفیلمی عصاره های C.cyanus نیز با روش میکروتیتر پلیت بررسی گردید.نتایج: در این بررسی قابلیت عصاره های گیاه گل گندم در مهار فرم منفرد و بیوفیلمی باکتری های انتخابی تایید و مشخص گردید که نوع اتانولی عصاره در مهار فرم منفرد کارآمدتر است. اثر مهاری عصاره ها بر ساختارهای بیوفیلمی هر باکتری به نوع حلال و غلظت عصاره وابسته بوده و بیشترین اثر مهاری بر پدیده تشکیل بیوفیلم باکتری های اشرشیاکلی (84.26%) و استرپتوکوکوس پنومونیه (83.14%) مشاهده گردید. در تیمار با عصاره های C.cyanus، استرپتوکوکوس پنومونیه (75.66%) بیشترین تخریب ساختارهای بیوفیلمی را نشان داده و بیشترین کاهش در فعالیت متابولیکی بیوفیلم ها در در استافیلوکوکوس ارئوس (71.85%) مشاهده شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل قابلیت بالای عصاره های C. cyanus در مقابله با میکروارگانیسم های انتخابی تایید و این عصاره ها به عنوان گزینه مناسبی در مقابله با سویه های مذکور پیشنهاد گردیدند.
كلید واژه: بیوفیلم، Centaureacyanus، باکتری پاتوژن، اثر ضدمیکروبی

توضیحات بیشتر