فایل ورد ارزشيابي تحقق اهداف آموزش مهارت هاي باليني پايه پرستاري به روش آسکي در دانشجويان سال آخر پرستاري در بخش ICU

لینک دانلود

 فایل ورد ارزشيابي تحقق اهداف آموزش مهارت هاي باليني پايه پرستاري به روش آسکي در دانشجويان سال آخر پرستاري در بخش ICU دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزشيابي تحقق اهداف آموزش مهارت هاي باليني پايه پرستاري به روش آسکي در دانشجويان سال آخر پرستاري در بخش ICU  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزشيابي تحقق اهداف آموزش مهارت هاي باليني پايه پرستاري به روش آسکي در دانشجويان سال آخر پرستاري در بخش ICU،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزشيابي تحقق اهداف آموزش مهارت هاي باليني پايه پرستاري به روش آسکي در دانشجويان سال آخر پرستاري در بخش ICU :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانش و تندرستي

تعداد صفحات :10

مقدمه: آموزش بالینی رکن اساسی و قلب آموزش پرستاری محسوب می گردد. پرستاری حرفه ای مبتنی بر عملکرد می باشد و ارزشیابی تحقق اهداف آموزشی دانشجویان پرستاری در شکل کسب مهارت از ضروریات این حرفه می باشد. هدف این تحقیق تعیین میزان دستیابی به اهداف آموزشی بالینی در مهارت های بنیادین پرستاری در دانشجویان سال آخر پرستاری در بخش مراقبت های ویژه بود.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 56 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر صورت گرفت. نمونه ها به صورت هدفمند در بخش مراقبت های ویژه انتخاب شدند و در ایستگاه های آسکی تحت مشاهده مستقیم قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از برگه مشاهده با استقاده از نرم افزار SPSS نسخه 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در هر مهارت، سطح توانایی دانشجویان در پنج سطح از غیرقابل قبول تا عالی رده بندی شد.نتایج: در بررسی نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص می گردد که تنها در رویه پرستاری گذاردن آنژیوکت دانشجویان پرستاری سطح مهارت بسیار خوب یا عالی را نشان دادند در حالی که هیچ یک از واحدهای مورد پژوهش در برخی مهارت ها از قبیل پانسمان، گذاشتن لوله معده و سوند ادراری سطح مهارت بسیار خوب یا عالی را نشان ندادند. تنها متغیری که با مهارت دانشجویان رابطه معنی داری داشت میزان فرصت های تکرار و تمرین رویه پرستاری در آموزش بالینی بود. (p=0.01)نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص گردید که دانشجویان پرستاری در انجام مهارت های پایه بالینی دچار نقایص قابل توجهی بودند. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های پایه بالینی دانشجویان پرستاری، پیشنهاد می گردد فرصت های یادگیری بیشتری برای دانشجویان فراهم گردد تا به تمرین مهارت های پایه بالینی در دوران آموزشی بپردازند.
كلید واژه: ارزشیابی، مهارت بالینی، اهداف بالینی، روش آسکی، دانشجوی پرستاری

توضیحات بیشتر