فایل ورد اثرات گرسنگي و استراتژي هاي تغذيه اي بر عملکرد رشد و ترکيب لاشه تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii)

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات گرسنگي و استراتژي هاي تغذيه اي بر عملکرد رشد و ترکيب لاشه تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات گرسنگي و استراتژي هاي تغذيه اي بر عملکرد رشد و ترکيب لاشه تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات گرسنگي و استراتژي هاي تغذيه اي بر عملکرد رشد و ترکيب لاشه تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات گرسنگي و استراتژي هاي تغذيه اي بر عملکرد رشد و ترکيب لاشه تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آبزيان و شيلات

تعداد صفحات :14

در این تحقیق اثر گرسنگی و استراتژی های تغذیه ای بر شاخص های رشد و کیفیت لاشه در بچه تاس ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) با میانگین وزنی (± خطای استاندارد) 77±0.33 گرم به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در مخازن 1000 لیتری با تراکم ذخیره سازی 20 عدد ماهی انجام شد. به این منظور، تعداد 180عدد تاسماهی روسی در 3 تیمار و با 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل گرسنگی، غذادهی محدود و تغذیه کامل در نظر گرفته شد. هر 2 هفته یک بار به منظور بررسی شاخص های رشد زیست سنجی انجام شد. نتایج نشان داد اعمال گرسنگی کاهش معنی داری در شاخص های رشد شامل وزن کسب شده، افزایش وزن بدن، فاکتور وضعیت و نرخ رشد ویژه ایجاد می کند (P<0.05)بین تیمارهای مختلف از نظر شاخص کبدی (HSI) و شاخص احشایی (VSI) اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0.05) به نحوی که کمترین و بیشترین میزان HSI و VSI به ترتیب در تیمارهای گرسنه و تغذیه کامل بوده است. نتایج آنالیز تقریبی لاشه حاکی از وجود اختلاف معنی دار در مقدار رطوبت و چربی بین تیمارهای مختلف بود (P<0.05) ، اما در مقادیر پروتئین و خاکستر اختلاف معنی دار مشاهده نگردید (P>0.05) با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، دوره های گرسنگی و تغذیه محدود اثرات نامطلوبی بر روی پارامترهای رشد، ترکیبات شیمیایی عضله، شاخص های کبدی و احشایی داشت بطوریکه می توان بیان نمود تاسماهی روسی نتوانسته با دوره های گرسنگی طولانی مدت سازش پیدا کند و با افزایش طول دوره گرسنگی اثرات منفی آن بیشتر می شود اما اثرات منفی تغذیه محدود نسبت به گرسنگی کمتر بوده و در مورد ضریب تبدیل باعث بهبود این فاکتور شده است. تلفاتی در اثر رژیم های مختلف غذایی در هیچ یک از تیمارها مشاهده نشد.
كلید واژه: تاسماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) ،گرسنگی، تغذیه، رشد، ترکیبات لاشه

توضیحات بیشتر